УДК 347.7

DOI 10.37749/2308-9639-2023-12(252)-4

О. П. Орлюк, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор ДО «Український національний офісінтелектуальної власності та інновацій»

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ДРАЙВЕР ІННОВАЦІЙНОГО РУХУ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Винаходи та інновації є невід’ємною складовою розвитку економіки та підвищення рівня життя. Попри успіхи в інших галузях, попри ту ж зростаючу, Україна близько не знаходиться в авангарді світових інновацій. Однак, враховуючи інноваційний потенціал та креативність, країна має всі шанси дійсно вкластися в інноваційне зростання національної економіки.

Для досягнення високих показників інноваційного розвитку держава на постійній основі має послідовно проводити інноваційну політику та політику у сфері інтелектуальної власності. Серед успішних інструментів розвитку інновацій трансфер технологій відіграє одну з ключових ролей. Водночас в Україні залишається проблема зі змістом національного законодавства в сфері трансферу технологій, яке значною мірою не відповідає міжнародній та європейській практиці. У статті описуються проблеми та пропонуються шляхи комерціалізації інтелектуальної власності та застосування трансферу технологій.

Ключові слова: винахід, дослідницький університет, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, трансфер технологій. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. World Intellectual Property Organization (WIPO). URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/.
 2. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. УКРНОІВІ. Статистика. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/vsjogo.
 3. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. К. : Академперіодика, 2017. 664 с.
 4. Вірченко В. В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с.
 5. Орлюк О. Трансфер технорозробок. Чому українським розробникам варто не продавати винаходи, а «позичати». Forbes Ukraine. 1 грудня 2023 р. URL: https://forbes.ua/innovations/transfer-tekhnorozrobok-chomu-ukrainskim-rozrobnikam-varto-ne-prodavati-vinakhodi-a-pozichati-rozpovidae-ochilnitsya-ip-ofisu-olena-orlyuk-01122023-17631?fbclid=IwAR2ZjeiSr4WzMEngoj7BFUbpiIOJCcBwYyf6AKAHKF1UV36q9JKOlzfCgg4.
 6. Орлюк О. Відновлення України: бізнесу, державі та університетам час об’єднуватись. WoM0. 20.11.2023 р. URL: https://womo.ua/kremniyeva-dolina-v-ukrayini-realnist-abo-chomu-biznesu-derzhavi-ta-universitetam-chas-ob-yednuvatis/?fbclid=IwAR0XbX3ptLaxyHRqlGAFtHJHIl9OBzHcXuUAO4uCFobQf2WRHQTYZiiL73s.
 7. Google. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Google.
 8. Бізнес-інкубація і технології: ІР офіс презентує концепцію Національного хабу інтелектуальної власності та інновацій – IP&I Hub. IP office. 18 вересня 2023 р. URL: https://nipo.gov.ua/ip-ofis-prezentuie-ip-i-hub/.
 9. Etzkowitz, Henry; Leydesdorff, Loet (1995). «The Triple Helix – University – Industry – Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development». EASST Review. 14: 14–19.
 10. Public Law 96-517-DEC. 1980. 96th Congress. An Act to amend the patent and trademark laws; and 35 USC Ch. 18: Patent Rights in Inventions made with Federal Assistance. From Title 35—PATENTS. PART II—Patentability of Inventions and Grant of Patents. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35/part2/chapter18&edition=prelim.
 11. Regulation (EC) No 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006). Official Journal L 355, 30/12/2002 р. 0023 – 0034. URL: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgicd5p8.
 12. Regulation (EC) No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013) (Text with EEA relevance). URL:https://eur-lex.europa.eu/legal=content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1906.
 13. Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in «Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014 —2020)» and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1290.
 14. Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations (notified under document number C(2008) 1329) (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/416/oj.
 15. Lisbon European Council. 23 and 24 March 2000. PRESIDENCY CONCLUSIONS. ECON. The Lisbon Strategy in short. URL: https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm.
 16. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» в редакції Закону № 5407-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 47, с. 644. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.
 17. Quadruple and Quintuple Innovation Helix (Q2IH) Framework. Scholarly Community Encyclopedia. URL: https://encyclopedia.pub/entry/35805.
 18. Політика інтелектуальної власності для університетів та наукових установ IP офіс. 20 Квітня 2023. URL: https://nipo.gov.ua.
 19. European Council conclusions on Ukraine, enlargement and reforms. European Council. 14 December 2023. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/european-council-conclusions-on-ukraine-enlargement-and-reforms/.