УДК 347.131

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-4

Н. В. Никитченко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету (м. Ірпінь, Україна)

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9545-1434

ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКА ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

У статті проведено аналіз чинного законодавства щодо захисту прав осіб, права яких можуть бути порушені під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, досліджено позиції науковців та практиків.

Висновки дослідження ґрунтуються на положеннях нормативно-правових актів, які регулюють порядок захисту прав власника у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Необхідність вивчення цієї проблематики зумовлена потребою в усуненні обставин, колізій законодавства, що дозволяють здійснювати різного роду маніпуляції щодо достовірності даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – державний реєстр прав).

Державний реєстр прав є ключовим інструментом для документування права власності та інших речових прав і відіграє важливу роль у забезпеченні правової безпеки у сфері нерухомості. У державному реєстрі прав фіксується інформація про всі права, що існують на певний об’єкт нерухомого майна, зокрема право власності, право на спадщину, іпотеку або інші обтяження тощо. Тому будь-які дії особи, що спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, мають вчиняються згідно з вимогами чинного законодавства. Відповідно постає питання організації та здійснення ефективного захисту прав осіб, права яких можуть бути порушені у сфері державної реєстрації державними реєстраторами, нотаріусами, третіми особами та оновлення правових інструментів захисту з урахуванням найкращої європейської практики.

Ключові слова: правовий статус, інформація, захист прав, захист інформації, державний реєстр речових прав на нерухоме майно, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, реєстраційна дія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Пільков К. Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика «книжного володіння». Підприємництво, господарство і право 4/2021. С. 47—58.
 2. Ільків О. В. Проблеми регулювання речових прав в цивільному законодавстві України: дис. д-ра. юр. наук: спец. 12.00.03. Львів. 2021. 448 с.
 3. Щавинська Ю. М., Адміністративно-правовий та судовий захист речових прав в Україні. Юридична наука № 6(108)/2020 С. 164—170.
 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 15 березня 2024 р.).
 5. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15 березня 2024 р.).
 6. Мін’юст: Запроваджено електронну систему обліку скарг. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/miniust-zaprovadzheno-elektronnu-systemu-obliku-skarh (дата звернення: 16 березня 2024 р.).
 7. Бородін А. В. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Наше право. 2014. № 1. С. 143–147.
 8. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Закон України від 01.07.2004 № 1952. URL: http://surl.li/iizr (дата звернення: 19 березня 2024 р.).
 9. Порядок ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 624. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/624-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 09 квітня 2024 р.).
 10. Никитченко Н. В. Визнання права як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання. Проблеми законності. 2011. Вип. 117. С. 23—31.
 11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; заг. ред. В. К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004. 688 с.