PDF

УДК 341

DOI 10.37749/2308-9636-2022-12(240)-4

П. П. Пацурківський, студент ІІІ курсу

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

навчався за програмою Erasmus+KA1 у правничій школі

Вестмінстерського університету (м. Лондон)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3137-5046;

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/PetroPatsurkivskyy

 

ДОБРОСОВІСНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПРАВІ: ДОКТРИНА ТА СУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ

Стаття написана у контексті триваючої національної дискусії щодо ціннісних аспектів рекодифікації чинного Цивільного кодексу України та глибокого реформування усієї її правової системи на засадах Західної традиції права. Зокрема, її квінтесенцію складає розкриття розуміння і забезпечення феномену добросовісності в англійському праві. Правова система Великої Британії та її цінності, з огляду на їх іманентний потенціал та набутий досвід знаходження ефективних відповідей на найскладніші історичні виклики, можуть і повинні стати одним з найважливіших світоглядних та методологічних джерел реформування правової системи України, особливо впровадження засадничих правових цінностей і конструкцій.

Метою статті є з’ясування місця і ролі добросовісності як правового явища в англійській системі права, а також порівняння інструментів забезпечення добросовісності в англійському та українському праві. У якості методологічного інструментарію дослідження автором обрано антропосоціокультурний підхід, оскільки саме право має антропосоціокультурну природу. Основну джерельну базу дослідження склали прецедентні рішення щодо природи її забезпечення Високого Суду Англії та Уельсу та Апеляційного Суду Англії та Уельсу.

На основі аналізу прецедентних рішень вищезазначених судів автором статті обґрунтовано наступні висновки: добросовісність як правовий феномен не заперечується в англійській системі права. Більше того, вона у ньому презюмується як де-юре не проголошена умова будь-якого комерційного договору й ефективно забезпечується властивими прецедентній системі права правовими інструментами, спільним знаменником яких є максима «діяти крок за кроком». Англійське право в цілому не сприйняло в принципі і не взяло на своє озброєння тільки доктрину добросовісності як дітище європейської континентальної і міжнародної системи права. Тому твердження окремих дослідників англійського права про його стримане чи навіть відверто негативне ставлення до добросовісності як правового явища, на нашу думку, явно гіперболізовані. За інструментальним потенціалом англійська концепція добросовісності щонайменше ні в чому не уступає доктрині добросовісності європейської континентальної, в тім числі й української, та міжнародної систем права. Більше того, якщо взяти до уваги місце прецедентної судової практики серед джерел права у останніх правових системах і місце судового прецеденту в англійській системі права, то англійська концепція презюмованої добросовісності має очевидні переваги.

Ключові слова: добросовісність в англійському праві, покроковий підхід «від справи до справи», прецедентна природа добросовісності в англійському праві, прецедентна судова практика, англійська концепція презюмування добросовісності.

Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 2. Постанова Верховного Суду від 19.05.2021 р. у справі № 128/891/20, провадження № 61-4560cb21. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=97077647&red=100003acd31f0c0ce359583ce071beed3ac764&d=5.
 3. Постанова Верховного Суду від 27.05.2020 р. у справі № 583/97/19, провадження № 61-13172cb19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/89509401.
 4. Постанова Верховного Cуду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 11.01.2023 р. у справі № 548/741/21, провадження № 61-1022cb22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108414713.
 5. Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 10.04.2019 р. у справі № 390/34/17, провадження № 6122315cbo18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/81263995.
 6. Бакалінська О. О. Категорія «добросовісність» у цивільному праві України. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 200—203.
 7. Бартошек М. Римское право (Понятие, термини, определения). Пер. с чеш. М.: Юрид. лит. 1989. 448 с.
 8. Головатий С. Про людські права. Лекції. Київ: Дух і Літера, 2016. 760 с.
 9. Довгерт А. Дія Принципу верховенства права у сфері приватного права. Щорічник українського права: зб. наук. пр. (відповід. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2009. № 1. С. 114—121.
 10. Кот О. О. Добросовісність як принцип здійснення субʼєктивних цивільних прав. Добросовісність: доктрина & судова практика: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС. 2021. С. 86—96.
 11. Кузнєцова Н. С., Довгерт А. С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 51—67.
 12. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин у цивільному праві. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 502 с.
 13. Майданик Р. А. Розвиток приватного права України: монографія. Київ: Алерта, 2016. 226 с.
 14. Пацурківський П. Англійський архетип підготовки правників. Юридичний вісник України. № 44—46 (1424—1426). С. 10–11. 1–17 листопада 2022 р.
 15. Рут Бейдер Гінзберг, за участі Мері Гартнетт і Венді В. Вільямс. Моїми словами: біографія. Київ, 2021. 396 с.
 16. Смітюх А. В. Добросовісність у правових системах common law: тенденції впровадження до договірного права. Добросовісність: доктрина & судова практика: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 179—203.
 17. Спасибо-Фатєєва І. В. Доктрина добросовісності набувача суб’єктивних цивільних прав. Добросовісність: доктрина & судова практика: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 204—221.
 18. Стефанчук М. О. Поняття добросовісності як загального принципу здійснення суб’єктивних цивільних прав. Добросовісність: доктрина & судова практика: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 222—239.
 19. Baker J. An Introduction to English Legal History. 4th ed. London. Butterworths. 704 р.
 20. Goode R. The Concept of «Good Faith» in English Law. URL: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/goode1/html.
 21. Human Rights Act 1998. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents.
 22. Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmed Ltd EWCA Civ 6. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1987/6.html.
 23. Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion. By Harold J. Berman. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co.1993. 415 р.
 24. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press. 672 p.
 25. Mid Essex Hospital Services NHS Trust v/ Compass Group UK and Ireland Ltd [2013] EWCA Civ 200. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/CIv/2013/200.html.
 26. MSC Mediterranean Shipping Company SA v. Cottonex Anstalt [2016] EWCA. Civ. 789. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/789.html
 27. Ross A. On Law and Justice. London: Stevens & Sons.1958. 377 p.
 28. Sales of Goods Act 1979. URL: https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/1979/54
 29. The Digest of Justinian, Volume 1 Revised Edition. University of Pennsylvania Press. 2009. 1.1.10 pr.
 30. Yam Seng Pte Ltd v. International Trade Corporation Ltd [2013] EHWC 111 (QB). URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EHWC/QB/2013/111.html.
 31. Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Clarendon Press. 1312 p.

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк