PDF

Приєднуйтесь!

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-4

Н. В. Павловська,

кандидат юридичних наук, доцент

ҐЕНЕЗИС РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН

У статті досліджується історія становлення адміністративно-деліктного права та адміністративно-деліктного процесу як підгалузей адміністративного права і адміністративного процесу, їх спірний та суперечливий характер, а також аналізуються найважливіші версії поняття і змісту адміністративного делікту, що є предметом потужного обговорення сучасної адміністративно-правової науки.

Констатується, що дефініція «адміністративно-деліктні відносини» в контексті провадження по адміністративним справам (адміністративної юрисдикції) виникли до незалежності України, а саме на початку XX ст. як спрощений позасудовий вид юридичної процедури виключно для розгляду справ про незначні проступки уповноваженими колегіальними органами і посадовими особами в рамках системи державного управління.

Розкрито архітектоніку виникнення та перспектив розвитку інституту адміністративно-деліктної відповідальності при посяганнях на права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

Ключові слова: адміністративно-деліктне право, адміністративно-деліктний процес, адміністративний делікт, адміністративно-правова відповідальність, адміністративна юрисдикція.

 

Список використаної літератури

  1. Бородін І. Л., Круглов В. А. Адміністративно-деліктне право та адміністративно-деліктне процесуальне право як самостійні галузі права // Юридична Україна. 2006. № 7(43). С. 11—15.
  2. Бородін І. Л. Адміністративне право України: підручник. Алерта. 2019. Київ, 2019. С. 408.
  3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ, Академія адміністративно-правових наук, 2020. С. 466.
  4. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право. В 2 ч. Ч. 2. Процессуально-исполнительное право: учеб. пособие / Л. М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. Минск: Вышэйшая школа, 2017. 239 с.
  5. Административно-деликтное право: учеб. пособие / Ю. Б. Аникеенко, В. М. Бозров, Н. В. Новоселова; под общ. ред. В. М. Бозрова, С. Д. Хазанова. М., 2020. 507 с.
  6. Кузьменко О. В. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. Київ: ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури», 2017. 387 с.
  7. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
  8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.