PDF

УДК 347.195

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-5

М. Т. Костів,

аспірантка 3 курсу НДІ приватного права

і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН З НАДАННЯ ГРАНТОВОЇ ДОПОМОГИ

У статті автор досліджує проблематику визначення правового статусу суб’єктів правовідносин з надання грантової допомоги (надавачів — іноземних фізичних та юридичних осіб) та отримувачів такої допомоги в Україні. У зв’язку з тим, що у наданні грантової допомоги вагому роль відіграють іноземні благодійники, в статті досліджуються проблемні питання визначення  національності суб’єктів таких правовідносин. Окрему увагу зосереджено на уніфікації підходів щодо визначення терміна «грант».

Ключові слова: грант, суб’єкт правовідносин, грантова допомога, іноземний благодійник, національність, правовий статус.

 

Список використаної літератури

 1. Закон України «Про благодійництво і благодійну діяльність» від 05.07.2012 р. № 5073-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.
 2. Шпуганич І. І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук…12.00.03. Тернопіль, 2018. 20 с.
 3. Михайлів М. О. Цивільно-правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги в Україні: дис… канд. юрид. наук…12.00.03. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2004. 214 с.
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 16.10.2020 р. № 848-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 5. Роз’яснення Територіальних органів ДФС в Івано-Франківській області. URL: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330610.html.
 6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.
 7. Гукаленко О. О. Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні // Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. № 38. С. 141—147.
 8. Довгерт А. С., Кисіль В. І. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підруч. / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. Київ: Алерта, 2012. 376 с.
 9. Погорецька Н. В. Національність юридичної особи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 100—107 с.
 10. Кочин В. В. Правове регулювання цивільних відносин у непідприємницьких товариствах та установах в умовах адаптації до правової системи Європейського Союзу: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 435 с.
 11. Hippel von T. Tax benefits for foreign-based charities: key challenges of the non-discrimination rule of the European Court for Justice // ERA Forum. 2009. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-009-0117-4.
 12. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
 13. Сірант М. М. Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки: збірник наукових праць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 876. С. 338—346 c.
 14. Коломоєць Т. О. Адміністративна процедура: особливості формування української концепції: м. Харків, 15 вересня 2017 р. Харків: Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. 112 с.
 15. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 18.07.2020 р. № 3773-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 16. Соколецька К. М. Особливості цивільно-правового положення іноземних громадян в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук…12.00.03. Харків, 2004. 19 c.
 17. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Київ: ДП «Юридичне видавництво «Аста». 2004. 328 с.
 18. Кривенко Ю. В. Непідприємницькі організації у сфері благодійності: організаційно-правові форми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, вип. 48, том 1. С. 156—159.
 19. Шпуганич І. І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права: дис… канд. юрид. наук…12.00.03. Тернопіль, 2018. 214 с.
 20. Литвин І. В. Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. Вип. № 4. 60—64 с.
 21. Літвіна О. Ю. Правове положення благодійних організацій в Україні: дис. … канд. юрид. наук…120003. Харків, 2003. 13 с.