PDF

УДК 34.03

DOI 10.37749/2308-9636-2020-2(206)-3

В. Г. Клочков,

кандидат юридичних наук,

прокурор відділу Головного слідчого управління

Генеральної прокуратури України,

старший радник юстиції

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ У ЗАКОНАХ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

Кожне правове поняття має не лише зміст (контент), а й форму. Форма вимагає дотримання правил визначення й конструювання понять. Удосконалення правової термінології вимагає глибокої розробки та дотримання правил аналізу і точної побудови понятійного апарату. Прогалини в законодавстві та нормативно-правових актах є похідними від неточності, відсутності  чіткості й простоти понятійних конструкцій. Суперечливість, непогодженість деяких правових норм, що перебувають у різних законах та нормативно-правових актах, невідповідність норм сформованим реаліям правового життя в державі й суспільстві ускладнюють виконання органами державної влади, у тому числі правоохоронними, покладених на них функціональних обов’язків. Помилки, яких припускаються при підготовці проєктів законів та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, в основному зводяться до порушення вимог єдиних законів логіки: закону тотожності, закону суперечності, закону виключення третього і закону достатньої підстави.  Використання невідповідної термінології викликає ускладнення в застосуванні правових норм. Конституція України покладає на прокуратуру функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Термін вибраний не зовсім точно. Слово «представництво» означає: виконання обов’язків представника; установу, що представляє інтереси кого-небудь; вибори, а також право, порядок виборів представників у які-небудь органи; правовідносини, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право робити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє; діяльність від імені кого-небудь за дорученням особи. За своєю юридичною природою представником може бути уповноважений лише на ті правочини, право на здійснення яких має особа, яку він представляє. Представницька діяльність прокуратури в суді є специфічною, оскільки не потрібні доручення, договори або інші документи. Прокурор або його заступник повинен діяти не від імені когось, а від імені держави на користь людини і громадянина, держави чи суспільства в межах, установлених законодавством. У законодавстві має місце конфлікт (колізія) в праві. Для усунення такого конфлікту потрібно вносити зміни до Закону України «Про прокуратуру».

 Ключові слова: визначення поняття, закони та нормативно-правові акти, точність, чіткість, стислість термінів.

 

Список використаної літератури

 1. Клочков В. Г. Співвідношення прокурорського нагляду та державного контролю за дотриманням законів (проблеми теорії та практики) // Підприємництво, господарство і право. 2010. № 4. С. 154.
 2. Клочков В. Г. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України. 2010. С. 204.
 3. Клочков В. Г. У нас прав — нуль, а в когось — неміряно // Юридичний вісник України. 2007. № 9. С. 4.
 4. Клочков В. Г. Концептуальная сущность и роль прокурорского надзора по охране и защите прав и свобод человека и гражданина // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 153.
 5. Ожегов С. И. Словарь русского языка / общ. ред. Л. И. Скворцов. 24-е изд., испр. М.: ОНИКС 21 век; Мир и Образование, 2005. С. 779.
 6. Бобровник С. В., Нагребельний В. П. Нормативно-правовий акт / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2002. С. 192.
 7. Теория государства и права: учебник / под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. М.: ЮНИТИ ДАНА; Закон и право, 2001. С. 352.
 8. Клочков В. Г. Становлення і розвиток прокуратури суверенної України. Весы Фемиды. 2004. № 3—4. С. 27.
 9. Ожегов С. И. Словарь русского языка / общ. ред. Л. И. Скворцов. 24-е изд., испр. М.: ОНИКС 21 век; Мир и Образование, 2005. С. 570.
 10. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / 4-е изд. М.: Юринформцентр, 1998. С. 1—15.
 11. Даль В. И. Толковый словарь великорусского языка / 2-е изд. СПб.—М.: Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1881. Т. 2. С. 774.
 12. Клочков В. Г. Сущность и значение прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод гражданина и человека. Весы Фемиды. 2001. № 1. С. 52.
 13. Клочков В. Г. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Міліція. 2010. № 9—10. С. 35.
 14. Клочков В. Г. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Міліція. 2010. № 3—4. С. 47.