PDF

УДК 347.26

DOI 10.37749/2308-9636-2020-12(216)-3

О. В. Ільків,

доцент, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Міжнародного економіко-гуманітарного

університету імені академіка Степана Дем’янчука

СЕРВІТУТ ЯК КАТЕГОРІЯ ОБТЯЖЕННЯ ДЛЯ ВЛАСНИКА РЕЧІ

Стаття присвячена аналізу сервітуту як юридичної категорії інституту речових прав в Україні. Досліджуються ознаки сервітутних прав, підстави виникнення для приватного і публічного інтересів. З’ясовуються правові аспекти сурвітуту, а також відстежується індивідуально-нормативний характер. Обґрунтовуються позиції щодо конкретизації співвідношення термінів «обтяження» та «обмеження» права власності через призму положень сервітутних прав.

Ключові слова: сервітут, право власності, речові права, межі та обмеження.

 

Список використаної літератури

  1. Земельний кодекс України: Кодекс, Закон № 2768-III від 25.10.2001 р. Верховна Рада України.
  2. Лісовий кодекс України: Кодекс, Закон № 3852-XII від 21.01.1994 р. Верховна Рада України.
  3. Сосніна Г. В. Правове регулювання сервітутів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / Міжнар. гуманітар. ун-т. Одеса, 2015. 20 c.
  4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України № 1952-IV від 1 липня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51.
  5. Михайленко О. О. Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським та сучасним цивільним правом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2003. 20 с.
  6. Спасибо-Фатеєва І. В. Межі та обмеження права власності: монографія, Xарків. 188 с. 2006.
  7. Конституція України № 254к від 28.06.1996 р. / Верховна Рада України.
  8. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія Харків: Юрсвіт, НДІ приватного права та підприємництва …, 2008. 484 с.
  9. Стефанчук М. О. межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 НАН України, інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2006. 201 с.