УДК 343.985

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-3

І.  І. Митрофанов, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
м. Кременчук, Україна

ЧУЖА НЕРУХОМА РІЧ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ ЯК ПРЕДМЕТ ШАХРАЙСТВА

У статті розглядаються питання чужої нерухомої речі в житловій сфері як предмета шахрайства. Визначається, що особливості предмета кримінально протиправних деліктів проти власності, яким є нерухома річ, визначають і специфіку самого посягання (лише в окремих формах воно виражається), і своєрідність його кримінально-правового оцінювання.

Метою цього наукового дослідження є з’ясування сутності та правової природи чужої нерухомої речі в житловій сфері як предмета шахрайства. Розкриваються поняття «житлова сфера», «житловий фонд», «нерухома річ».

Констатується, що зробити розкрадання нерухомого майна можна лише придбанням права на майно, і з такою законодавчою моделлю співпадають всього два склади кримінальних правопорушень – вимагання та шахрайство. Робиться висновок, що під час кримінально-правового оцінювання шахрайства щодо чужої нерухомої речі з’являються одразу подвійні проблеми, що пов’язані: 1) з кваліфікацією фактичного незаконного використання нерухомої речі без оформлення прав на неї; 2) із заволодінням нерухомою річчю з її офіційною державною реєстрацією на нового власника шляхом не лише обману чи зловживання довірою, а і застосуванням фізичного (психічного) примушування. Отож, єдиним варіантом розв’язання розглядуваної проблеми слід визнати необхідність встановлення покарання в окремому нормативі КК України, який зафіксує неправомірне заволодіння чужою нерухомою річчю шляхом незаконного придбання права неї як окреме кримінальне правопорушення.

Ключові слова: нерухома річ, чужа нерухома річ, шахрайство, шахрайство щодо чужої нерухомої речі, житлова сфера, житловий фонд.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (редакція станом на 08.03.2024 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 20.03.2024).
 2. Митрофанов І.  І. Економічні злочини: навчальний посібник. Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2009. 272 с.
 3. Коржанський М.  Й. Предмет і об’єкт злочину: монографія. Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС; Ліра ЛТД, 2005. 252 с.
 4. Контрольний текст проєкту КК України (станом на 25.02.2024 р.). URL : https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 22.03.2024).
 5. Сафонов Ю. М., Євтєєва В. Г. Житлова сфера в Україні: стан та тенденції розвитку. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2102 (дата звернення: 22.03.2024).
 6. Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 07.09.98 № 194. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2102 (дата звернення: 22.03.2024).
 7. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 22.03.2024).
 8. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 313.
 9. Дорохіна Ю. А. Характеристика ознак предмета злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2014. Випуск 28. Том 3. С. 17–19.
 10. Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с.
 11. Романів В. Я. Поняття «нерухомого майна» за цивільним законодавством України. Держава і право. 2012. Вип. 55. С. 364–369.
 12. Ходико Ю. Є. Категорія «нерухома річ» у цивільному праві. Вісник господарського судочинства. 2010. № 3. С. 97–104.
 13. Кушнір А. А. Актуальність доктринальних досліджень особливостей нерухомості як об’єкта прав за Цивільним кодексом України. Юридичний бюлетень. 2022. Вип. 24. С. 55–61.