УДК 342(094.71)(045)

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-1

МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ

Є. В. ДУЛІБА, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права і галузевих дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна,

orcid.org/0000-0003-2651-4977

В. І. ТЕРЕМЕЦЬКИЙ, провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ, Україна,

orcid.org/0000-0002-2667-5167

У статті проаналізовано генезу розвитку і сучасний стан правового регулювання процедури ініціювання та проведення місцевих референдумів в Україні. Зазначено, що відсутність законодавства, яке б регулювало питання місцевих референдумів, ставить під загрозу можливість реалізації громадянами своїх політичних прав на участь у вирішенні місцевих питань.

Проаналізовано досвід ініційованих та проведених місцевих референдумів в Україні протягом 1991-2012 років. Це дало змогу виділити проблемні аспекти стосовно: функціонування процедури ініціювання та проведення місцевих референдумів, реалізації прав громад на народне голосування, зворотного зв’язку між громадянами та їхніми представниками в органах місцевого самоврядування, перевищення повноважень місцевої влади при винесенні на народне обговорення питань, які не належать до предмета відання органів місцевого самоврядування, маніпуляції громадською думкою, спроб легітимізувати протизаконні рішення або рішення, які суперечать інтересам громади, існування непоодиноких випадків невиконання рішення місцевих референдумів.

Виділено та розкрито окремі недоліки та неточності проєкту Закону України від 19.05.2021 № 5512 «Про місцевий референдум», який сьогодні перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

Охарактеризовано висновок Комісії за демократію через право Ради Європи та Бюро демократичних інститутів і прав людини. Зазначено, що виходячи з того, що Україна отримала статус кандидата в члени ЄС та із врахуванням Копенгагенських критеріїв, які висуваються до вступу країн Центральної та Східної Європи до ЄС, Україна повинна продемонструвати стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та громадянина. В цьому контексті врегулювання питання правового закріплення процедури ініціювання та проведення місцевих референдумів набуває неабиякої актуальності, адже відсутність законодавчого механізму реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами через місцевий референдум є істотною прогалиною вітчизняного законодавства.

Зроблено висновок, що під час доопрацювання проєкту закону про місцевий референдум слід враховувати не лише рекомендації Венеційської комісії та Бюро демократичних інститутів і прав людини, але й вітчизняний досвід проведення місцевих референдумів. Зроблено висновок, що застосування комплексного підходу до підготовки проєкту Закону України «Про місцевий референдум», який включає врахування міжнародних рекомендацій та адаптацію під внутрішні умови і досвід, дозволить зробити цей процес більш прозорим, доступним та ефективним для всіх його учасників, адже участь у прийнятті рішень стимулює майбутню взаємодію.

Ключові слова: верховенство права, безпосередня демократія, референдум, політичні права, народне волевиявлення, органи місцевого самоврядування, місцева політика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 1 (80). С. 37—44.
 2. Чиркін А. С. Місцевий референдум як форма муніципальної нормотворчості: досвід країн вишеградської групи. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. С. 76—79 DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/17.
 3. Гудзь Л. В. Місцеві рефендуми у країнах Європейського Союзу та України: порівняльна характеристика. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 33. С. 44—51 https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-04.
 4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 5. Рішення Конституційного Суду України від 14.03.2014 № 2-рп/2014 № 1-13/2014 у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» (справа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим). URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/2-rp/2014.pdf.
 6. Дуліба Є., Книш С., Ховпун О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановлення порядку його забезпечення і шляхи їх вдосконалення. Актуальні проблеми правознавства. № 2 (26). С. 77—83 DOI: 10.35774/app2021.02.077.
 7. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 8. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991 № 1286-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-12#Text.
 9. Досвід застосування місцевого референдуму в Україні як складової місцевої демократії. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/pdfjoiner.pdf.
 10. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012 № 5475-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17#Text.
 11. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» 26 квітня 2018 р.
  № 4-р/2018 Справа № 1-1/2018(2556/14). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18#n60.
 12. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.2021 № 1135-  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20/ed20210126#Text.
 13. Про місцевий референдум: проєкт Закону від 19.05.2021 № 5512. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71942.
 14. Статут Рівненської територіальної громади. URL: https://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/2430.
 15. Статут територіальної громади селища Компаніївка. URL: http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/images/news/2023/11/Statut.pdf.
 16. Статут Кутської територіальної громади URL: https://pzmrujust.gov.ua/images/Statyt_Kytu.pdf.
 17. Ukraine-Urgent Joint Opinion of the Venice Commission and the OSCE/ODIHR on the draft law on local referendum. CDL-PI(2022)001-e. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)001-e.
 18. Recommendation 459 (2021) on 16 June 2021, 2nd sitting (see Document CG(2021)40-11). URL: https://rm.coe.int/holding-referendums-at-local-level-monitoring-committee-rapporteur-vla/1680a287be.
 19. Urgent Opinion on the revised Draft law on the Referendum and the People’s Initiative in Serbia, CDL-AD(2021)052-e. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)052-e.
 20. Ставлення українців до місцевих референдумів: результати опитування. URL: https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-251148527.