PDF

УДК 347.25

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-2

О. В. Ільків,

доцент, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СПОРУДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄКТА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ, НАДАНІЙ ПІД ЗАБУДОВУ (СУПЕРФІЦІЙ)

Стаття присвячена аналізу цивільно-правових наслідків суперфіцію як юридичної категорії інституту речових прав в Україні.

Право на забудову на чужій земельній ділянці слід розглядати як законодавчо забезпечену можливість і здатність особи здійснювати всі види містобудівної діяльності на земельній ділянці відведеній чи придбаній для таких цілей. Для здійснення будівництва особа повинна мати відповідний правовий титул (договір суперфіцію) на основі якого здійснити державну реєстрацію та визначити межі ділянки в натурі на місцевості. Суперфіціальні права на земельну ділянку повинні бути зафіксовані в дозвільних документах на будівництво або деклараціях про початок будівництва.

Досліджено, що новий набувач суперфіцію і власник земельної ділянки мають ті ж самі права та обов’язки, що були передбачені умовами попереднього договору суперфіцію. В такому випадку має місце правонаступництво прав та обов’язків для нового набувача суперфіцію, які становили зміст попереднього договору між власником та користувачем (суперфіціарієм). З’ясовано, що передання земельної ділянки, яка є предметом договору суперфіцію між власником і користувачем, на підставі нового договору іншій особі повинна здійснюватися за згодою власника. Передання без згоди власника земельної ділянки, що є предметом договору суперфіцію іншій особі суперечить основним засадам права власності, щодо розпорядження об’єктом речових прав.

Вбачається недоліком той факт, що в нормах, які регулюють правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою не врегульовано їх настання у разі недосягнення домовленості між субєктами, віддаючи вирішення цього питання на вирішення судом з врахуванням обставин справи.

У ході проведеного дослідження автором пропонується здійснити доповнення норм цивільного законодавства щодо переходу права користування земельною ділянкою під забудову від суперфіціарія, після початку будівництва, можливо за умови наявності дозвільних документів у набувача на зведення відповідного будівельного об’єкта.

Ключові слова: суперфіцій, право власності, речові права, земельна ділянка, будівельний об’єкт.

 

Список використаної літератури

  1. Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України від 17.02.2011. № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text.
  2. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. Закон України від 19.06.2003. № 978-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15#Text.
  3. Зубков С. О. Цивільно-правове регулювання набуття права власності на новостворене нерухоме майно: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2011. 20 с.
  4. Цивільний кодекс України (2003): Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.
  5. Нагнибіда В. І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2010. 20 с.
  6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України у 2 Т. за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2011. Т1. 808 с.
  7. Земельний кодекс України (2001): Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Офіційний вісник України. 2001. № 46, ст. 2038
  8. Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020.
  9. Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020.
  10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України у 2 Т. 4-те вид. перероб. і допов. за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2011. Т. 1. 808 с.