PDF

УДК 351.773:316.344.6-056.26](477)»1000/1990»

DOI 10.37749/2308-9636-2021-4(220)-2

Л. О. Кожура,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри теорії та історії права ЮІ

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

У даній науковій статті досліджено становлення публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Аргументовано, що зазначений історичний шлях можливо поділити на періоди відповідно до особливостей, що були їм притаманні: перший період починається з часів становлення Київської Русі та запровадження Християнської релігії, мав назву «Церковне заступництво», починався з Х ст. і закінчувався серединою ХVII ст. Другий період брав початок із входження українських земель до Російської імперії та Австро-Угорщини, відповідно, закінчувався після Жовтневої революції, мав назву «Імператорське волевиявлення», починався з ХVII ст. та закінчувався на початку ХХ ст. Третій період мав назву «Соціалістичні реформи та перетворення», мав три етапи, яким притаманні специфічні особливості щодо публічного адміністрування права інвалідів на охорону здоров’я, він починався з початку ХХ ст. та закінчувався наприкінці ХХ ст. Перший етап зазначеного періоду: «Соціалістичних реформ та перетворень» мав назву «Революційних трансформацій», починався після Жовтневої революції 1917 р. та закінчувався після Великої Вітчизняної Війни 1941—1945 рр. Другий етап періоду «Соціалістичних реформ та перетворень» мав назву «Хрущовських реформ», починався після Великої Вітчизняної Війни 1941—1945 рр., закінчувався близько 1970 р. Третій етап періоду «Соціалістичних реформ та перетворень» мав назву «Радянської дійсності», починався у брежнєвську епоху 1970 рр. та закінчувався з розпадом Радянського Союзу у 1991 р. Четвертий період розвитку публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я мав назву «Української самобутності», він брав початок у 1991 р., після отримання Україною незалежності, та діє дотепер. Доведено, що сучасному періоду розвитку публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я притаманні наступні особливості: особа з особливими потребами є повноцінним членом суспільства; все суспільство відповідає за кожного свого члена; пріоритетною складовою внутрішньої політики держави є надання допомоги особам з особливими потребами; пріоритетом є системність державної політики щодо адаптації осіб з особливими потребами в соціум; фінансове бюджетне забезпечення осіб з особливими потребами та їх опікунів; масштабна державна соціальна програма по соціальній реабілітації військових інвалідів; фінансове забезпечення військових інвалідів та членів їх сімей.

Ключові слова: право, соціальний захист населення, особи з інвалідністю, охорона здоров’я, права та свободи особи, соціально незахищені особи, публічне адміністрування, соціальна сфера, державна політика.

 

Список використаної літератури

 1. Кравченко М. В. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10kmvziu.pdf.
 2. Фурман А. В., Підгурська М. В. Історія соціальної роботи: навчальний посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 174 с.
 3. Бутрин-Бока Н. С. Історія становлення законодавства щодо правового становища дітей-інвалідів на теренах України // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. С. 22—24.
 4. Круцевич Т., Когут І. Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. 2013. № 1 (21). С. 336—342.
 5. Права дитини: посіб. для журналістів. Київ, 2002. С. 8—10.
 6. Зальцман Т. В. Становление и развитие системы помощи людям с инвалидностью в России (1861–1917 гг.): автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. ист. наук: спец. 07.00.02. М., 2008. 51 с.
 7. Коробенко Н. П. Пенсійне забезпечення по інвалідності в солідарній пенсійній системі України: монографія. Київ: Вид-во Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2011. 170 с.
 8. Ковальчук В., Огородник В. Непотрібні герої. Розсекречені документи про долю інвалідів другої світової. URL: https://gordonua.com/ukr/specprojects/invalidy.html.
 9. Смыслов О. С. Забытые герои войны. Москва: Вечье, 2014. 328 с.
 10. Центральний Державний Архів Вищих Оганів Влади України. Ф. 348. Оп. 3. Спр. 31. Арк. 7.
 11. Гордієнко Г. М. Заходи Радянської держави щодо соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної Війни в УРСР в 1942—1948 рр. // Наука. Релігія. Суспільство. 2008. № 2. С. 26—32.
 12. Центральний Державний Архів Вищих Оганів Влади України. Ф. 348. Оп. 3. Спр. 31. Арк. 11.
 13. Центральний Державний Архів Вищих Оганів Влади України. Ф. 348. Оп. 3. Спр. 10. Арк. 7.
 14. Центральний Державний Архів Вищих Оганів Влади України. Ф. 348. Оп. 3. Спр. 31. Арк. 17.
 15. Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения о врачебно-трудовых экспертных комиссиях» // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. 1948. 5 ноября. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4723.htm.
 16. Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета и решений Правительства РСФСР. Т. 11. М., 1969. Ст. 465–466, 551.
 17. Басов М. Ф. Социальное обеспечение, защита и поддержка инвалидов в советской и современной России // Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика 2012. № 4. С. 193—149. URL: Downloads/sotsialnoe-obespechenie-zaschita-i-podderzhka-invalidov-v-sovetskoy-i-sovremennoy-rossii.pdf.
 18. Щербіна В. А. Діяльність Ініціативної групи захисту прав інвалідів у СРСР (кінець 1970-х – 1980-ті рр.). URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17589/.
 19. Программа Коммунистической Партии Советского Союза. URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/090.htm.
 20. Нагорнова А. Ю. Макарова Т. А. Исторический анализ проблемы инвалидности в дореволюционной России и СССР. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2014-1/nagornova-makarova.pdf.
 21. Постановление Совета Министров СССР «О Дополнительных льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих» // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. 1975. 18 апреля. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8608.htm.
 22. Центральний Державний Архів Вищих Оганів Влади. Ф. 2. Оп. 14. Спр. 3556. Арк. 21.
 23. Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС «Об утверждении положения об условиях труда надомников» // Законодательная база Российской Федерации. 1981. 29 сентября. URL: https://zakonbase.ru/content/part/417561?print=1.
 24. Шимко О. В. Державна політика щодо соціального захисту інвалідів у Донецькій області у 1965–1985 рр. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Історія». Вип. 116. Т. 129. 2010. С. 49–52.