PDF

УДК. 343. 346. 552

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-6

І. І. Риндюк,

ад’юнкт кафедри поліцейського права

Національної академії внутрішніх справ

В. І. Варивода,

науковий керівник,

професор кафедри поліцейського права

Національної академії внутрішніх справ

 

 

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ

У статті досліджуються питання притягнення водіїв до кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння та перспективи його розвитку.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, водій, транспортний засіб, стан сп’яніння.

 

Список використаної літератури

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон № 8073-X від 07.12.1984 р. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
  2. Рішення Київської міської ради № 1068/2072 від 02 березня 2017 р. URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FEA40DFDF31063B3C22581060068866F?OpenDocument.
  3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
  4. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63928 (дата звернення: 23.05.2019).
  5. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928 (дата звернення: 23.05.2019).
  6. Петровський А. В. Удосконалення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 2. С. 186–190. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2/38.pdf.
  7. Філіппов А. В. Криміналізація керування транспортними засобами у стані сп’яніння: необхідність системного підходу. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. Вип. 3. С. 219—222. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/58.pdf.
  8. Конвенція про дорожній рух: Відень, 8 листопада 1968 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041.
  9. Законодавче регулювання кримінальної та адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані в європейських країнах. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28945.pdf.