Скачати в PDF

О.Б. Янчук, директор Державної установи «Центр пробації»

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті визначено основну мету пробації та докладно охарактеризовано основні напрями її діяльності, наведено правові принципи, нормативно-правові акти та рекомендації, на які спираються уповноважені органи з питань пробації в процесі реалізації своїх функцій і завдань, окреслено  територіальну структуру. Окремо розкрито проблемні аспекти діяльності, проаналізовано існуючі прогалини у законодавстві і запропоновано шляхи їх подолання, надано перелік нормативно-правових актів, щодо яких Центр пробації ініціював внесення відповідних змін. Також проаналізовано конкретні показники, що свідчать про ефективність системи пробації загалом та відзначено необхідність розширення її функцій та повноважень відповідно до європейської практики.

Ключові слова: кримінальна юстиція, альтернативні види покарань, центр пробації, досудова пробація, досудова доповідь, наглядова пробація, пенітенціарна пробація, криміногенні чинники, пробаційні програми, ювенальна пробація.

 

Список використаної літератури:

  1. Рекомендації CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію (неофіційний переклад). URL: https://rm.coe.int/16806f4097.
  2. Чернишов Д. В. Сучасний стан упровадження пробації в Україні // Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матер. Міжнар. круглого столу (22 червня 2018 р.). Київ: Нац. академія прокуратури України, 2018. С. 138–143.
  3. МаланчукП. М., Голодна А. С. Пробація в Україні: бути чи не бути // Молодий вчений. 2016. № 12.1. С. 598–601.
  4. Бабич С. О. Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14730/Babych_Doekstradytsiina_nahliadova_probatsiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  5. Як позначається війна на дитячій злочинності? URL: https://hromadske.radio/publications/yak-poznachayetsya-viyna-na-dytyachiy-zlochynnosti.