PDF

Володимир Донець, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

Застосування практики  Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби, звільнення з публічної служби

Стаття присвячена практиці Суду, де розглядались питання порушення трудових прав заявників та застосовувались положення Конвенції до таких правовідносин. На конкретних прикладах продемонстровано вирішення Судом питання застосовності окремих положень Конвенції до спірних відносин, з’ясування наявності втручання у те чи інше право особи та вирішення питання про виправданість такого втручання, внаслідок чого встановлюється наявність чи відсутність порушення. Наведені у статті справи Суду демонструють як права, гарантовані Конвенцією, що, на перший погляд, не стосуються трудових прав, можуть бути застосовані до таких відносин та використані адміністративними судами під час вирішення спору щодо відносин публічної служби.

Ключові слова: застосовність Конвенції, втручання, порушення, рішення Суду, розсуд держави, право на повагу до приватного життя, свобода совісті, свобода вираження поглядів, майно, право мирно володіти майном.

Список використаної літератури

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (ред. від 04.11.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. (ратифікована Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997 р.). [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 3. Конституція України від 28 червня 1996 р. (ред. від 30.09.2016 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 4. Рішення у справі «Вільхо Ескелінен та інші проти Фінляндії» (Vilho Eskelinen and Others v. Finland), Велика Палата, від 19 квітня 2007 р. (заява №63235/00). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117762.
 5. Рішення у справі «Пеллегрін проти Франції» (Pellegrin v. France), Велика Палата, від 8 грудня 1999 р. № 28541/95. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117762.
 6. Рішення у справі «Денісов проти України» (Denisov v. Ukraine), Велика Палата, від 25 вересня 2018 р. (заява № 76639/11) URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189074.
 7. Рішення у справі «Бака проти Угорщини» (Baka v. Hungary), Велика Палата, від 23 червня 2016 р. (заява № 20261/12). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170163.
 8. Рішення у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine) від 09 січня 2013 р. (заява № 21722/11). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126884.
 9. Рішення у справі «Куликов та інші проти України» (Kulykov and Others v. Ukraine) від 19 січня 2017 р. (заяви № 5114/09 та 17 інших). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181470.
 10. Практичний посібник щодо прийнятності заяв // Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 2014 (Рада Європи / Європейський суд з прав людини). 2014. 128 с. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf.
 11. Фулей Т. Втручання у права, гарантовані статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: український вимір // Слово Національної школи суддів України. 2018. № 3 (24). С. 42–43. URL: http://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/slovo-3-2018.pdf.
 12. Рішення у справі «Раду проти Республіки Молдова» (Radu v. The Republic of Moldova) від 15 квітня 2014 р. (заява № 50073/07 [14]). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147413.
 13. Рішення у справі «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» (Case of Eweida and Others v. The United Kingdom) від 15 січня 2013 р. (заяви № 48420/10, №59842/10, № 51671/10 та № 36516/10). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126876.
 14. Рішення у справі «Гужа проти Молдови» (Guja v. Moldova), Велика палата, від 12.02.2008 р. (заява № 14277/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117575.
 15. Рішення у справі «Веніамін Тимошенко проти України» (Veniamin Tymoshenko and Others v. Ukraine) від 02 жовтня 2014 р. (заява № 48408/12). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172047.