PDF

УДК 341.4

DOI 10.37749/2308-9636-2020-2(206)-6

Н. В. Плахотнюк,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри міжнародного публічного права

Київського національного торговельно-економічного університету

С. О. Іванисько,

здобувач освітнього ступеня бакалавра

Київського національного торговельно-економічного університету

 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ

У статті підкреслено, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та злочином проти людяності. Основною причиною його поширення є неврегульовані міграційні процеси та недостатня ефективність міжнародних механізмів щодо питань протидії торгівлі людьми. Міжнародно-правові акти мають рекомендаційний характер. Проаналізовано інституційний механізм ООН, Ради Європи та роль Міжнародного кримінального суду у сфері боротьби зі злочином торгівлі людьми. Створення нового механізму боротьби проти торгівлі людьми не пропонуємо, а підкреслюємо важливість удосконалення роботи вже існуючих інституцій.

Ключові слова: злочин проти людяності, торгівля людьми, інституційний механізм, міграція, Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, Європейський суд з прав людини.

 

Список використаної літератури

 1. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162 (дата звернення:04.2020).
 2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791 (дата звернення:04.2020).
 3. Бруз В. С. Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОР) / Українська дипломатична енциклопедія у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (гол.) та ін. Т. 1. Київ: Знання України, 760 с.
 4. Загальна декларація прав людини 1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення:04.2020).
 5. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення:04.2020).
 6. Факультативный протокол к Международному Пакту о гражданских и политических правах 1966 г. / Международное право в документах: учеб. пособ. Киев: 2000. 250 с.
 7. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення:04.2020).
 8. World Day against Trafficking in Persons 2018. URL: https://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml (accessed: 21.04.2020).
 9. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 53/111 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l35 (дата звернення:04.2020).
 10. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791 (дата звернення: 21.04.2020).
 11. Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) 2007. URL: http://www.ungift.org/about/ (accessed: 21.04.2020).
 12. Звіт про результати виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 р. 12.03.2020. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Protidiya-torgivli-lyudmi.html (дата звернення:04.2020).
 13. Case of M. and others v. Italy and Bulgaria. 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-112576%22]} (accessed: 21.04.2020).
 14. ООН: жертвами торговли людьми становятся самые беззащитные. 2019. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/07/1360151 (дата звернення:04.2020).
 15. Римський статут Міжнародного кримінального суду 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення:04.2020).
 16. Агентства ООН засуджують смертельний напад на лівійських мігрантів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732999-v-oon-zasudili-aviaudar-po-centru-migrantiv-u-livii.html (дата звернення:04.2020).
 17. Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970. URL: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180508-otp-statement-libya-UNSC (accessed: 21.04.2020).