УДК 324:303.446

DOI 10.37749/2308-9639-2023-12(252)-2

М. П. Недюха, доктор юридичних та філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

https:// orcid.org/ 0000-0003-2324-9530

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

«Зробити країну великою можна у два послідовних кроки: а) прирівняти корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів – до зрадників; б) законодавчо визначити три професії  – військових, учителів та лікарів  – найбільш престижними й оплачуваними».

(Голда Меїр, прем’єр-міністр Ізраїлю)

Актуальність протидії  політичній корупції, як соціальному та політико-правовому феномену

Політична корупція, як соціальний та політико-правовий феномен, є породженням влади (законодавчої, виконавчої та судової, а також органів місцевого самоврядування) та пов’язується з деформацією відповідного управлінського апарату (бюрократії) органів державної влади та місцевого самоврядування, що свідчить про її:

а) атрибутивну усталеність в життєдіяльності будь-якої країни;

б) незнищенність і нездоланність;

в) обумовленість масштабів поширення та загроз, нею спричинених, рівнем розвитку громадянського суспільства, дієвістю морально-етичних і правових норм, ефективністю законодавства в цілому.

Характерними ознаками бюрократизму, як своєрідної хвороби апарату управління, за М. Вебером, є: а) відчуження чиновників від об’єкту управління   – народу; б) кастова замкнутість; в) холодна байдужість як до інтересів співгромадян, так і суспільства загалом [Weber, 1948].

Національно своєрідний тип управлінської бюрократії обумовлюється перехідним станом українського суспільства [Hellmann, 2000], що визначає її сутнісні характеристики, родові ознаки, потенціал впливу, передусім її всесильність і, водночас, слабкість, корупційність, хворобливу ситуативність і стратегічну невизначеність [Elliott, 1976]. Масштаби поширення політичної корупції в Україні дозволяють стверджувати про її національно загрозливий характер, спроможний поставити під сумнів обраний народом України суверенний шлях розвитку.

Бюрократизм і корупція постають взаємозалежними явищами за багатьма ознаками: а) ґенезою; б) змістом; в) характером рішень, що ухвалюються; г) негативними наслідками впливу на життєдіяльність держави, країни та її громадян; д) викликами та загрозами національній безпеці, суверенному розвитку України.

Об’єктом дослідження політичної корупції є діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Суб’єктом дослідження політичної корупції слід розглядати  бюрократію, уособленням якої, за П. Штомпкою, є бюрократична особистість  – своєрідний результат деперсоналізації, формалізації та ритуалізації управлінського апарату [Штомпка, 2005].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
 2. Гавриленко І. М., Недюха М. П., Яковенко Ю. І. Соціальний розвиток: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2017. 580 с. //URL:  http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article &id=6138&Itemid=356.
 3. Гангтінґтон Семюел. Політичний порядок у мінливих суспільствах/пер. з англ. Тарас Цимбал. К.: Наш формат, 2020. 442 c.
 4. Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08/Національна академія внутрішніх справ України. К.: 2002. 24 с.
 5. Михальченко М., Михальченко О., Невмержицький Є. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: монографія. К.: ТОВ «Видавництво Дельта», 2011. 615 с.
 6. Недюха Микола. Корупція як соціально-правовий феномен//Юридична Україна. 2014. № 8. с. 21—27.
 7. Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства: монографія. К.: «МП «Леся» 2012. 400 с.
 8. Недюха М. П. «Суспільні відносини» та «соціальні відносини» як поняття політико-правової науки//Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (за результатами YII Конгресу політологів «Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.».  2018. вип. 2 (94). с. 18—200//URL:  https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/nedukha_suspilni.pdf.
 9. У США хочуть ухвалити закон про протидію російській клептократії: чи варто Україні переймати досвід американців?//URL:  http://nrcu.gov. ua/news.html?newsID=96293.
 10. Штомпка П. Анализ современного общества/пер. с польск. С. М. Червонной. М.: Логос, 2005. 664 с.//URL: Shtompka_p_sociologiya_analiz_ sovremennogo_ obshestva.
 11. Corruption Perception Index 2019/Transparency International: the global coalition against corruption. Berlin: «Transparency International» International Secretariat, 2020. 30 p.
 12. Denhardt R. B., Denhardt J. V. The New Public Service: Serving Rather Than Steering//Public Administration Review, 2000, Vol. 60, Issue 6, рр. 549—559.
 13. Définition de nomenclature//Définition. Dictionnaire juridique en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique//URL: https://www.dictionnaire-juridique.com/.
 14. Elliott Jacques. A General Theory of Bureaucracy. USA: New York, Halst ed Press, 1976. 412 p.
 15. Hellmann J. S. Seize the State, Seize the Day State Capture, Corruption and Influence in Transition//Joel S. Hellmann, Geraint Jones, Daniel Kaufmann. 2000.  Sept. Word Bank Policy Research Working Paper # 2444, The Word Bank. 41 p.
 16. Heritier P., Silvestri P. Good government, Governance, Human complexity. Luigi Einaudi’s legacy and contemporary societies. Firenze, 2012. 340 p.
 17. Nediukha M. P., Podolyaka A. M., Podolyaka S. A. Political corruption as a social and legal phenomenon: political and legal models of counteraction//Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. т. 31 (70). № 3. с. 13—19//URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/31-70-3.
 18. Nediukha M. P., Podolyaka A. M., Podolyaka S. A. Political corruption as a social and legal phenomenon: political and legal models of counteraction. Article 2.//Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. т. 31 (70). № 4. с. 19—26 URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/31-70-4.
 19. Weber M., Gerth Hans H., Mills Wright C. From Max Weber: Essays in Sociology [International Library of Society]. USA: Routledge, 1948. 502 p.