PDF

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-11(215)-3

Д. І. Голосніченко,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри господарського та адміністративного права

факультету соціології і права

Національного технічного університету України «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

І. С. Ярош,                                                                                           

студент факультету соціології і права Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

А. Е. Ісоян,

студент факультету соціології і права Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» ТА ЇЇ СУТНІСТЬ

Важливо розуміти, що науковці досить детально проаналізували та обґрунтували теоретичні та практичні засади й особливості системи надання адміністративних послуг, однак саме визначення даного поняття не було сформоване, що підтверджує актуальність обраної теми. Тому автори цієї статті, ґрунтуючись на теоретичних засадах про систему надання адміністративних послуг, нормативних, практичних та інших особливостях її функціонування, сформували визначення поняття «система надання адміністративних послуг» та визначили її сутність.

Авторами, по-перше, наголошено на тому, що для самостійної України розвиток системи надання адміністративних послуг став одним із тих напрямів, який допоміг відійти від командно-адміністративної системи управління. По-друге, у статті коротко зазначено про те, як саме формувалася система надання адміністративних послуг. По-третє, автори особливо зосереджують увагу на категоріях та критеріях, які входять у систему надання адміністративних послуг, що допомогло сформувати визначення поняття «система надання адміністративних послуг».

По-четверте, розглянуто виділені науковою практикою дві моделі з надання адміністративних послуг. Процесно-орієнтована модель повинна бути взята за основу всієї системи надання та отримання адміністративних послуг. По-п’яте, автори вказують, що відносини у даній системі будуються на основі рівності, а сама система відповідає загальній системі сервісної держави, будучи її частиною та відтворюючи її в мініатюрі. Таке твердження наголошує на сутності системи надання адміністративних послуг. Робота цієї системи спрямована на громадянина, на запити суспільства до держави. Таким чином, почергово дослідивши кожну з виділених складових, автори сформували власне визначення поняття «система надання адміністративних послуг», зосередивши увагу на категоріях та сутності цієї системи.

Ключові слова: система надання адміністративних послуг, процесно-орієнтована модель, сервісна держава, нормативно-правова база, механізм надання адміністративних послуг, адміністративні послуги.

 

Список використаної літератури

  1. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203-Ⅵ від 06.09.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 03.01.2021).
  2. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Закон України № 755-Ⅳ від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31—32. Ст. 263. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата звернення: 03.01.2021).
  3. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80#Text (дата звернення: 03.01.2021).
  4. Васіна А. Ю., Адамів М. Є. Особливості надання адміністративних послуг органами влади. Галицький економічний вісник. 2019. Том 56. № 1. С. 17—26.
  5. Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної організації влади в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управ.: 00.02. Миколаїв, 2019. 220 с.
  6. Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Методології регламентації та надання електронних адміністративних послуг. Актуальні проблеми державного управління. № 1 (49). С. 148—152.
  7. Михайлюк Я. Б. Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аналіз: монографія / за заг. ред. кандидата юридичних наук, доц. Пухтецької А. А. К.: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016. 224 с.
  8. Розмаріцина Н. А. Особливості реформування системи надання адміністративних послуг в контексті Концепції адміністративної реформи. Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: зб. тез наук.-практ. конф. за міжн. участю, м. Харків, 24 листоп. 2016 р. (електрон. видання). Харків, 2016. С. 1— URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/1/27.pdf (дата звернення: 03.01.2021).
  9. Соловйова О. М. Стандарти якості адміністративних послуг. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 23. С. 251—259.
  10. Тимощук В. П. Адміністративні послуги: проблеми теорії, законодавства і практики в Україні. Адміністративне право і процес. 2014. № 3 (9). Ювілейний. С. 104—