PDF

УДК 341.1/8:342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-11(215)-5

В. П. Базов,

головний науковий співробітник

Інституту законодавства Верховної Ради України,

кандидат юридичних наук

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

 В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядаються актуальні питання становлення та подальшого розвитку теорії міжнародного гуманітарного права. Досліджено основні концепції цієї галузі міжнародного публічного права. Вперше визначається міжнародне гуманітарне право як сукупність конвенційних і звичаєвих міжнародно-правових норм, що регламентують право збройних конфліктів та право прав людини.

Ключові слова: теорія міжнародного гуманітарного права, міжнародні відносини, держава, міжнародна організація, міжнародний суд.

 

Список використаної літератури

1. Pictet Jean. Humanitarian Ideas Shared by Differend Schools of Thought and Cultural Traditions, in International Dimensions of Humanitarian Law, Geneva, Dordrecht, Henry Dunant Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 1988. Рp. 3—4.

2. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов [в 2 т.] / Ф. Мартенс. Спб., 1883–1883. Т. 2. 258 с.

3. Женевські конвенція про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1996.

4. CICR, Rapport d’activite, 1988. Р. 17.

5. TRIY, App., 2 oktobre 1995, Tadic, &70.

6. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права /
Ж. Пикте. М.: МКК, 1994. 245 с.

7. Robertson A. H. Human Rights in the World: An introduction to the study of the international protection of human rights / A. H. Robertson. 3rd ed. Manchester; New York: Univ.Press, 1989. 314 p.

8. Frich H. Ein neues Kapitel im hummanitaren Kriesvolkerrecht? / H. Frich // Vereinte Nationen. Bonn, 1976. Jg. 24. Nr. 6. 179–181 s.

9. Randelzhofer A. Entwicklungstendenzen im humanitären Völkerrecht für bewaffnete Konflikte / A. Randelzhofer // Die Friedenswarte (1975), volume 58. Pр. 23–54.

10. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: [учебник для студентов юридических факультетов и вузов]. [3–е изд, перераб. и доп.] /
И. И. Лукашук. М.: Волтерс Клувер, 2005. 517 с.

11. Арцибасов И. Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия /
И. Н. Арцибасов, С. А. Егоров М.: Международные отношения, 1989.
245 с.

12. Эрик Давид. Принципи права вооруженных конфликтов: Курс лекцій юридического ф-та Открытого Брюссельского ун-та. М.: МККК, 2000. 720 с.

13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Офіційний Вісник України. 1996. № 30. Ст. 141.

14. Висновок Конституційного Суду України від 11 липня 2001 р. № 3-в/2001 // Офіційний вісник України. 2001. № 28. Ст. 1267.

15. ABI-CAAB Georges. The Specificites of Humanitarian Law, Geneva / The Hague, ICRC / Martinus Nijhoff Publishers, 1984.