PDF

УДК 94(477)”8/19″:342.77     

DOI 10.37749/2308-9636-2020-3(207)-1

В. В. Аброськін,

кандидат юридичних наук,

ректор Одеського державного університету внутрішніх справ,

генерал поліції ІІ рангу

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У статті розглянута історія правового регулювання  надзвичайного стану в Російській державі, починаючи з періоду царювання Івана Грозного до часів правління Миколи ІІ. Показано, що загальною формою введення такого режиму було введення опричнини, рекрутської повинності, створення ополчення, введення додаткових податків та покладення на населення обов’язків з укріплення фортець, постачання продовольства та фуражу. У Російській імперії контроль за реалізацією положень надзвичайного стану покладався на губернаторів, керівників поліції, жандармерії, а також командирів військових частин у часи проведення бойових дій.

Ключові слова: правовий режим, надзвичайний стан, нормативно-правовий акт, опричнина, мобілізація, генерал-губернатори, тероризм.

 

Список використаної літератури

  1. Иванников И. А. Опричнина: причины, содержания, последствия // Исторические науки и археология. 2017. Toм 9.  № 3/1. С. 56
  2. Рязанцева І. М. Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 6070-х років XIX ст. на українських землях у складі Російської імперії // Право і Безпека. 2010. № 3. С. 55
  3. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Харків: Консум, 2001. 288 с.
  4. Александров О. Г. Чрезвычайное законодательство в России во второй половине ХІХ – начале ХХ века: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 2000. 161 с.
  5. Шендзиковский И. А. О военном суде в военное время (полевом военном суде). СПб.: Тип. Деп. уделов, 1892. 127 с.
  6. Янгол Н. Г. Свобода личности и деятельность органов внутренних дел в условиях чрезвычайных правовых режимов (теоретические и историко-правовые аспекты): дис. … доктора юрид. наук: 12.00.01. СПб., 1999. 541 с.
  7. Окиншевич Л. Центральні установи України-гетьманщини XVII – XVIII вв.; Всеукраїнська академія наук. Київ: Друкарня Всеукраїнської академії наук, 1929. 254425 с.
  8. Лозбинев В. В. Институт чрезвычайного положения в Российской Федерации и механизм его реализации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.13. М., 2000. 262 c.