PDF

УДК 341

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-4

Ю. О. Толстенко,

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри міжнародного права

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 

П. М. Приблуда,

студент 1-го курсу магістратури

факультету адвокатури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 

М. В. Власенко,

студентка 1-го курсу магістратури

факультету адвокатури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 

ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Медична сфера є досить складною та має високий рівень конфліктності, тому часто виникають проблеми з особливостями завершення життя. Так, у статті проаналізовано можливі варіанти завершення життя, враховуючи волю як безпосередньо особи, так і її близьких. На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) окреслено проблемні питання, пов’язані зі способами завершення життя особами. Також надано визначення поняття «евтаназія» та наведено відповідну класифікацію, критеріями якої виступають безпосередня участь та згода особи, щодо якої мають намір провести вищезазначену процедуру. Встановлено, що «право на життя» не може тлумачитися у негативному аспекті; у держави є позитивний обов’язок захищати життя та здоров’я людей, також вказане право не може тлумачитися в якості дозволу на смерть. Крім того, розкрито питання щодо припинення лікування, що підтримує життєво важливі функції організму. Визначено, що можливим є застосування пасивної евтаназії у випадках, передбачених законодавством. Проаналізовано чинники та критерії, якими повинні керуватися держави під час застосування пасивної евтаназії. До того ж встановлено, що у держави виникає обов’язок не лише утриматися від завдання шкоди особам, а й вживати всіх невідкладних та можливих заходів задля захисту осіб та надання їм належного лікування.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція із захисту прав та основоположних свобод людини, евтаназія, право на життя, право на належні та необхідні медичні послуги.

Список використаної літератури

 1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 06.05.2021).
 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19.10.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 06.05.2021).
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 04.06.2021).
 4. Триньова Я. О. Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо закінчення життя. Право.ua. 2015. № 4. С. 163—168.
 5. Мірошніченко О. А. Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві. Форум права. 2012. № 3. С. 459—464.
 6. О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 404 с.
 7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 04.06.2021).
 8. Справа «Прітті проти Сполученого Королівства» (Case of Pretty v. The United Kindom від 29 квітня 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210#Text (дата звернення: 06.05.2021).
 9. Справа «Хаас проти Швейцарії» (Case of Haas v. Switzeland) від 20.06.2011. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-102940%22]} (дата звернення: 06.05.2021).
 10. Конь Г. И. Обеспечение права на жизнь в решениях Межамериканского и Европейского судов по правам человека. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2006. С. 80—92.
 11. Справа «Ламберті та інші проти Сполученого Королівства» (Case of Lambert and others v. France) від 05.06.2015 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-155352%22]} (дата звернення: 06.05.2021).