PDF

УДК 343.347

DOI 10.37749/2308-9636-2021-2(218)-3

М. В. Величко,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,

професор Національної академії служби безпеки України

 

ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЯК ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ БІОЛОГІЧНИМ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

У статті на основі узагальненого досвіду науковців досліджено генезу принципів біологічної безпеки та біологічного захисту як державної системи із протидії біологічним загрозам національній безпеці України.

Наводиться сучасне розуміння науковцями в цілому поняття принципу як засади, фундаментальної основи, вимоги тощо.

Проводиться аналіз наукових публікацій про принципи біологічної безпеки та біологічного захисту як засади фундаментальної основи державної системи із протидії біологічним загрозам національній безпеці України.

Зроблені висновки про те, що при збереженні в Україні сучасного стану негативного впливу небезпечних біологічних викликів, можливість виникнення у світі емерджентних, тобто нових, раніше невідомих медичній науці та охороні здоров’я небезпечних для людини інфекційних захворювань з високою летальністю, та ре-емерджентних (повторне повернення емерджентних інфекційних захворювань) призведе до погіршення санітарно-епідеміологічної, ветеринарно-санітарної, фітосанітарної та екологічної безпеки держави.

Відзначено, що наразі в Україні є необхідність створення ефективної системи біологічної безпеки на основі принципів пріоритетного права людини при забезпеченні біологічної безпеки, спрямованої на охорону її життя і здоров’я та довкілля, в якому вона проживає.

Запропоновано авторське бачення та перелік на його основі найважливіших принципів як засад фундаментальної основи державної системи із протидії біологічним загрозам національній безпеці України.

Ключові слова: принципи, національна безпека, біологічні загрози, біологічна безпека, біологічний захист, правове забезпечення.

 

Список використаної літератури

 1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 16, ст. 70.
 2. Прийма С. В. Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями / С. В. Прийма // Державне будівництво та місцеве самоврядування, 2014, Вип. 28. С. 46—55.
 3. Сучасний словник із суспільних наук [Текст] / за ред. О. Г. Данильяна, М. І. Панова. Харків: Прапор, 2006. 432 с.
 4. Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України [Текст] // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2008. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. С. 689—704.
 5. Советский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. А. М. Прохорова. 4-е изд. М.: Сов. энцикл., 1989. 1632 с.
 6. Ивин А. А. Основания логики оценок [Текст]. М.: МГУ, 1970. 230 с.
 7. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієва. Львів: Бак, 2003. 592 с.
 8. Всесвітня хартія природи від 01.01.82. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_453#Text.
 9. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (14 июня 1992 г.) // зб. міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. 2-ге вид., допов. Львів: Норма, 2002. С. 14—17.
 10. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про біологічне різноманіття від 5 червня 1992 р. URL: http://www.cdd.int.).
 11. Закон України від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z025700.html.
 12. Закон України № 152-IV (152-15) від 12.09.2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text.

13.     Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 № 1103-V. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16/conv.

 1. Нагойський протокол регулювання доступу до генетичних ресурсів і спільного використання на справедливій і рівній основі вигод від їх застосування до Конвенції про біологічну різноманітність (Нагоя, 29 жовтня 2010 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_k03#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_k03#Text.
 2. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
 3. Закон України «Про національну безпеку України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241.
 4. Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни», затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.
 5. Указ Президента України від 06.04.2009 р. № 220/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 р. «Про біологічну безпеку України». URL: http://www.rnbo.gov.ua/documents/232.html.
 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80
 1. Біологічна безпека України: монографія / за заг. ред. М. В. Величка, В. Г. Радченка. Київ: Нац. Акад. СБУ, 2016. 784 с.
 2. Jackson RJ et al. Expression of mouse interleukin-4 by a recombinant ectromelia virus suppresses cytolytic lymphocyte responses and 0vercomes genetic resistance to mousepox. Journal of Virology, 2001, 75:1205-1210.
 3. Основи біобезпеки (екологічний складник): навч. посіб. / Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич; за заг. наук. ред. д-ра біологічних наук О. І. Бондаря. Київ: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 180 с.
 4. Евстигнеев В. И. «Биологическое оружие и проблемы обеспечения биологической безопасности // Тезисы лекции Е. И. Евстигнеева, прочитаной 25 марта и 8 апреля 2003 г. в Московском физико-техническом институте для слушателей курса «Режим нераспространения и сокращения оружия массового уничтожения и национальная безопасность. URL: https://www.armscontrol.ru/course/lectures03a/viye30325b.htm.
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249618799.
 6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.05.2019 № 239 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2019 р. за № 549/33520) «Про затвердження Порядку визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0549-19#Text.