PDF

УДК 341.4

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-8

Н. В. Плахотнюк,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри міжнародного публічного права

Київського національного торговельно-економічного університету

Ю. О. Боровик,

студентка кафедри міжнародного публічного права

Київського національного торговельно-економічного університету

 

 ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ

Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду в подальшому вимагатиме ефективного співробітництва з цією міжнародною судовою установою. На жаль, чинне кримінальне процесуальне законодавство відзначається істотними вадами, що перешкоджають такому співробітництву. Однак прийняття Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом» може докорінно змінити ситуацію.

Ключові слова: міжнародна судова установа, Міжнародний кримінальний суд, підстави міжнародного співробітництва, передача особи, міжнародний договір.

 

Список використаної літератури

 1. Абдрашитова Р. З. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: проблемы становления и дальнейшее развитие // Политика и общество: Научный гуманитарный журнал. 2006. № 9/10. С. 118—132.
 2. Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація та реалізація // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 42—46.
 3. Костенко Н. И. Международный уголовный суд. М.: «Издательство ПРИОР», 2002. 272 с.
 4. Марченко М. Н. Международный уголовный суд и юридические особенности его решений // Вестник Московского университета / Сер. 11: Право. 2006. № 4. С. 62—73.
 5. Пилипенко В. П. Міжнародний кримінальний суд як орган судового захисту прав людини // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. 2002. Вип. 13—14. C. 500–504.
 6. Сафаров Н. А. Римский статут и национальное законодательство: проблемы конституционного характера и пути их урегулирования // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1. С. 131—145.
 7. Сафаров Н. А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. Extradition International Criminal Law: Problems of Theory and Practice / H. A. Сафаров. M.: Волтерс Клувер. 2005. 416 с.
 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
 9. The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual. Geneva, ICRC, 2013. P. 232.
 10. Смирнов М. І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарськоправовой журнал. 2004. № 4. С. 112—116.
 11. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Випуск 2. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 40—43.
 12. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.
 13. The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual. Geneva, ICRC, 2013. P. 232.
 14. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.
 15. The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual. Geneva, ICRC, 2013. P. 232.
 16. Пилипенко В. П. Міжнародний кримінальний суд як орган судового захисту прав людини // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. 2002. Вип. 13—14. C. 504—506.
 17. The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual. Geneva, ICRC, 2013. P. 232.
 18. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Вип. 2. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 40—43.