PDF

УДК 342.33:342.4}(73)

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-1

І. О. Ієрусалімова,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ПОДІЛУ ВЛАД (SEPARATION OF POWERS) У КОНСТИТУЦІЇ США:

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД

У даній статті здійснено історико-правовий аналіз Конституції США, яка була прийнята у 1787 р. Особливу увагу приділено розгляду принципу поділу влади в конституційному механізмі США, який передбачає чітку організаційну незалежність законодавчої, виконавчої та судової влади. За влучною думкою Дж. Харта, «якщо всі дороги ведуть у Рим, то всі питання американського управління рано чи пізно зводяться до поділу влади» [8, с. 34]. Основною ознакою правової держави є розмежування функцій між гілками влади. Наголошується, що принцип поділу влади, як і принцип «стримувань і противаг», що його доповнює, складають основу внутрішньої взаємодії в американській державі протягом усієї її історії. Характеризується кожна з гілок влади. Вивчаються їх роль і місце в державній системі. Відзначається, що Конституція США має універсальний характер і є чинним правовим документом. Робиться висновок про те, що від співвідношення, взаємодії та протистояння виконавчої, законодавчої та судової гілок влади залежить форма самої держави, характер і весь зміст її політики.

Ключові слова: конституція, республіка, правова держава, поділ влади, законодавча влада, виконавча влада, судова влада.

 

Список використаної літератури

 1. Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 552 с.
 2. Алексіс де Токвіль Демократія в Америці. URL: http://litopys.org.ua/tocq/toc.htm.
 3. Аптекер Г. История американского народа. Американская революция 1763-1783 / Г. Аптекер; пер. И. З. Романова. Москва: Изд-во иностр. лит., 1962. 379 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212736.
 4. Еллинек Г. Конституція, ихъ исторія и значеніе въ современном правъ. Санкт-Петербург: Голосъ, 1906. 114 с.
 5. Кайзер Ф. М. Государственная власть в Америке: обзор. Доклад Конгрессу. URL: http://www.infousa.ru/government/ang_rus.htm.
 6. Конституция Соединенных Штатов (1787 г.). Ст. II. Раздел 1 // Боботов С., Жигачев И. Введение в правовую систему США. М.: НОРМА, 1997. 332 с.
 7. Конституция США. История и современность // ред. Мишин А. А., Языков Е. Ф. Юридическая литертура, М., 1988. 320 с.
 8. Лоуренс Додд. Конгрес, Президент и американский опыт: перспективы развития // Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгресом. М.: Прогресс, Юниверс, 1994. 416 с.
 9. Маклаков В. В. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия. М., 2006. 640 с.
 10. Мартинюк Р. Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки. (Серія «Міжнародні відносини»). 2009. Вип. 1. C. 143—153.
 11. Монтескьё Шарль Луи. О духе законов М., 2016. 690 с.
 12. Мэйн Г. Популярное правительство. Индианаполис: Фонд Свободы, 1976. 328 с.
 13. Письмо Мэдисону 18 ноября 1788 г. в ред Э. Липскомба // Труды Томаса Джефферсона. В 20 т. Вашингтон: изд-во Ассоциации Томаса Джефферсона, 1903. Т. 7. 410 с.
 14. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. Київ: АртЕк, 2001. 224 с.
 15. Томас Джефферсон. О демократии. Санкт-Петербург, Лениздат, 1992 г. 335 с.
 16. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: пер. с англ. / под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. 592 с.
 17. Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). Київ: УАДУ, 1996. 60 с.
 18. Encyclopedia Americana. International edition. Danbury, Connecticut, 2006.
 19. Matthew E. Glassman. Separation of Powers: An Overview, 2016. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/R44334.pdf.
 20. The Constitution of The United States. National Constitution Center. 1988. URL: https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf.
 21. Robert A. Sedler. The Constitution and the American Federal System, 2018. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/56688638.pdf.