PDF

УДК 811.161.2’367:37.091.39

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-2

Ю. О. Бугайко,

аспірант кафедри конституційного права та прав людини

Національної академії внутрішніх справ

ORCID: orcid.org/0000-0003-4413-5110

 

 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАКОНОПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ

У статті вперше досліджуються чинні нормативно-правові акти, що регулюють сферу лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні. Аналіз зазначеного кола правових норм здійснено за такими групами: акти, що визначають статус державної мови; акти, що встановлюють підстави проведення лінгвістичної експертизи законопроєктів; акти, що визначають правовий статус суб’єктів лінгвістичної експертизи законопроєктів; акти, що регулюють процесуальні аспекти лінгвістичної експертизи законопроєктів; акти, що визначають методологічну основу лінгвістичної експертизи законопроєктів. Виявлено та розглянуто проблеми правової регламентації лінгвістичної експертизи законопроєктів, що перешкоджають належній реалізації механізмів лінгвістичної експертизи законопроєктів. Надано пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері лінгвістичної експертизи законопроєктів для усунення виявлених у них колізій та прогалин. Зроблено висновок, що правове регулювання лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні має як позитивні сторони, так і низку недоліків.

Ключові слова: експертиза законопроєктів, лінгвістична експертиза, правове регулювання експертиз, законодавча процедура, нормопроєктування.

 

 

 Список використаної літератури

 1. Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://izi.institute/.
 2. Артикуца Н. В. Стан, проблеми й основні напрями розвитку лінгвоекспертної діяльності / Артикуца Н. В. // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй та ін.]. Київ, 2017. Ч. 1. С. 20-24.
 3. Балтаджи П. М. Юридична мова правозастосовних актів: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. М. Балтаджи. К., 2008. 137 с.
 4. Бугайко Ю. О. Види лінгвістичної експертизи законопроектів: перспектива впровадження в Україні / Ю. О. Бугайко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2019. Вип. 38. С. 145-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2019_38_11.
 5. Войтович Р. В. Логіка, методологія і методика наукових досліджень: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2005. 116 c.
 6. Громадська організація «Українське юридичне товариство». URL: http://justice.org.ua/teoriya-i-praktika/ekspertni-visnovki/metodologiya-provedennya-gromadskoji-antikoruptsijnoji-ekspertizi.
 7. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.
 8. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 № 116/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text.
 9. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 №51/95-ВP. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#n27.
 10. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text.
 11. Інститут законодавства Верховної Ради України. URL: http://instzak.rada.gov.ua/news/Pro_Instytut/ Zagalna_inform/73074.html.
 12. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 13. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів Мін’юст України; Рекомендації від 21.11.2000 № 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00#Text.
 14. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки Мін’юст України; від 21.11.2000 № 41#. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00#Text.
 15. Методологія проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.10.2020 №470/20. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/MetodologD196D18F.pdf.
 16. Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи; Центр політико-правових реформ. 2016. URL: http://185.65.244.102/ua/news/5226-metodologiya-provedennyagromadskoyi-antikoruptsiynoyi-ekspertizi.
 17. Мінкова О. Г. Експертне забезпечення правотворчості в Україні: теоретико-правова характеристика: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Г. Мінкова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 201 с.
 18. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 19. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації) Апарат Верховної Ради; Правила, Рекомендації від 01.06.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/n0002451-06.
 20. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n8.
 21. Рибікова Г. В. Правова експертиза нормативно-правових актів в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Г. В. Рибікова; Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2017. 230 с.
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції від 14.12.1999 № 10-рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v010p710-99#Text.
 23. Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах»: «Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України» від 08.02.2021 № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/21-%D1%80%D0%B3#Text.
 24. Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України» від 25.08.2011 № 769. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text.
 25. Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України «Положення про Головне управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України» від №155-к від 4 лютого 2019 р. URL: https://docs.google.com/document/d/1_9dUOH4UTnLWvPwEcJGNM7sjQKa5ZICzMRxSKOo5cr4/edit?usp=sharing.
 26. Український правопис // Наукова думка. 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/%202019.pdf.