PDF

УДК 342.25 О. В. Батанов, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроЄктних ініціатив. досвід експертного аналізу

У статті висвітлюється стан конституційно-правового забезпечення реалізації статусу міста Києва як столиці України, а також концептуальні проблеми сучасних законопроєктних ініціатив у сфері здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві із використанням досвіду експертного аналізу.

Констатується, що протягом усіх років, які пройшли з моменту прийняття законодавчих актів, які визначали особливості та специфіку організації та функціонування місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві, відповідні відносини розвивалися доволі суперечливо як в аспекті реалізації столичних функцій, так і в діяльності організаційних структур міської влади, насамперед, Київського міського голови, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, в здійсненні управління в районах, містах тощо.

Розглядаються сукупність об’єктивних та суб’єктивних причин, правових, політичних та соціально-економічних, внутрішніх та зовнішніх факторів, що обумовлюють необхідність удосконалення законодавчого забезпечення організації та функціонування місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві.

Здійснюється критичний аналіз проєктів нової редакції Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143 від 13.09.2019; реєстр. № 2143-1 від 19.09.2019; реєстр. № 2143-2 від 24.09.2019; реєстр. № 2143-3 від 24.09.2019). Доводиться, що дані проєкти законів містять низку концептуальних недоліків, пов’язаних із регламентацією столичних функцій, статусу суб’єктів місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві, їх завдань та компетенції, місця та ролі Статуту територіальної громади міста Києва у процесах вирішення питань міського значення тощо.

Робиться загальний висновок, що механізм здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві є вкрай суперечливим та неефективним, а сучасні законодавчі ініціативи у сфері забезпечення реалізації статусу міста Києва не лише не усувають існуючих прогалин та дефектів, а й породжують нові проблеми політичного, правового, соціально-економічного, функціонального та інституціонального характеру.

Ключові слова: столиця України, столичні функції, місцеве самоврядування, виконавча влада, територіальна громада.

 

Список використаної літератури

Аверьянов В. Б. Проблемы соотношения содержания деятельности и организационных структур аппарата советского государственного управления: дисс. на соискание учёной степени д-ра юрид. наук: специальность 12.00.02 – государственное право и управление; советское строительство; административное право; финансовое право. Киев, 1987. 380 с.

Гробова В. П. Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Харків, 2013. 40 с.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21. Ст. 190.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 40. Ст. 290.

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15.01.1999 р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 79.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143) від 13.09.2019, внесений народними депутатами України Клочком А. А., Корявченковим Ю. В., Стефанчуком Р. О. та ін. Сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66842.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143-1) від 19.09.2019, внесений народними депутати України Алєксєєвим С. О., Гончаренком О. О., Саврасовим М. В. та ін. Сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66899.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143-2) від 24.09.2019, внесений народними депутатами України Осадчуком А. П., Макаровим О. А., Рудиком К. О., Лозинським Р. М. Сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66940.

Проєкт Закону про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3) від 24.09.2019, внесений народними депутатами України Ткаченком О. В., Гуріним Д. О., Бондар Г. В. та ін. Сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66939.
Рішення Київської міської ради «Про управління районами міста Києва» № 787/1651 від 23.07.2015 р. Офіційний інтернет-сайт Київської міської ради URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/560D71B7E895C411C2257EB20068993C?OpenDocument.
Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. Москва: Мысль, 1978. 272 с.

Шатіло В. А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій: дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Київ, 2018. 496 с.