PDF

О. О. Гайдулін,
кандидат філософських наук,
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри теорії та історії права
юридичного інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
науковий співробітник відділу проблем приватного права
(за сумісництвом) НДІППП імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЯК ГЕРМЕНЕВТИЧНА ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІСТИКИ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО ПРАВА

Наукова дискусія навколо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України стрімко розгортається і, безсумнівно, має вестися в напрямі його європеїзації на високому теоретико-методологічному рівні,  залишаючи за рамками цієї дискусії несуттєві деталі. При цьому дуже важливо привернути  увагу науковців до методологічних проблем європейської
організації тлумачення приватного права.

У статті розглядаються проблеми цивілістичної інституціоналізації інтерпретаційного права в контексті приватноправової європеїзації. Ідеться про всебічне вивчення процесу зближення систем приватного права країн-членів ЄС та інших європейських країн. Після референдуму про вихід Великобританії з ЄС 2016 року одним актом руйнується самоідентифікація ЄС з усією Європою, яка була явно надмірною. Нині європеїзацію приватного права для всіх держав, з Україною включно, слід бачити як юридичну частину загальноєвропейського культурного процесу.

У таких умовах концепція кодифікації приватного права у формі європейського цивільного кодексу безнадійно застаріла. Більш перспективною є правова інтеграція через зближення механізмів юридичного тлумачення. Виявлено головні ознаки утворення нового цивілістичного інституту, який називається інтерпретаційним правом і походить від давньоримського ius interpretatio. У статті робиться висновок про необхідність розробки нового типу доктрини – цивілістичної теорії інтерпретаційного права. Сформульовано основне дослідницьке питання, яке потребує системного розв’язання.

Ключові слова: європейське приватне право, європеїзація права, інтерпретаційне право, доктрина, цивілістична методологія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826.

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио‑де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправление), резолюция 1, приложения I, II.

Daly, H. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development / Herman E. Daly. Boston: Beacon Press, 1996. 253 p.

Ukrainian Private Law and the European Area of Justice (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 127) / ed. by Eugenia Kurzynsky-Singer and Rainer Kulms. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Mohr Siebeck, Tübingen 2019. XI. 321

Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе  // Международные процессы. 2007. № 3. С. 18–27. URL: http://intertrends.ru/fifteen/002. htm.

Гайдулін О.О. Зближення контрактного права європейських країн: монографія. Київ: Видавець Позднишев, 2009. 239 с.

Гайдулін О.О. Європеїзація контрактного права: монографія.  – Київ: КНЕУ, 2012. 293 с.

Гайдулін О.О. Тлумачення правочинів в європейському контрактному праві та договірному праві України: порівняльний аналіз та шляхи зближення // Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій: монографія / за заг. ред. О. Д. Крупчана. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. С. 102–1

Сироткина О. В. Принципы европейского договорного права: история создания, статус и основные положения // Сборник научных трудов. Серия «Право». Вып. № 1 (5). Ставрополь: СевКавГТУ, 2003. С. 58–67.

The Europeanization of Central and Eastern Europe / еdited by Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier. Cornell University Press, 2005. P. 1.

Lando О. Some Features of the Law of Contract in the Third Millenium // Scandinavian Studies in Law. 2000. № 40. Р. 343–402.

Jessel-Holst, C. EU Harmonization of Private Law as Exemplified in South-East European Countries / Christa Jessel-Holst // Ukrainian Private Law and the European Area of Justice (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 127) / еd. by Eugenia Kurzynsky-Singer and Rainer Kulms. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Mohr Siebeck, Tübingen 2019. P. 309–318.

Lando O. Guest Editorial: European Contract Law after the year 2000 // Common Market Law Review 1998. № 35. Р. 821–831.

Carozza P. G. Mу friend is a stranger»: the death penalty and the global ius commune of human rights // Texas Law Review. 2003. № 81. Р. 1031–1089.

Цвайгерт К., Кетц Хайн. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / Конрад Цвайгерт, Хайн Кётц. – Т. I. Основы: пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 2000. 480 с.

ФединякГ.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): монографія. /– Київ : Атіка, 2007.  200 с.

Gaydulin O. New Concepts in Europeazation of Private Law after the 2016 Brexit Referendum: Some Experience in Interpretation of Law // Legal Regulation of the Economy: Collection of Research Works. Kyiv: KNEU, 2017, No. 15. P. 223–230.

MajdanykA. Development of Ukrainian Private Law in the Context of its Europeanization // Ukrainian Private Law and the European Area of Justice (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 127) / еd. by Eugenia Kurzynsky-Singer and Rainer Kulms. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Mohr Siebeck, Tübingen 2019. P. 143–180.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности [/пер. с фр. В. А. Туманова]. М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.

Фюстель де Куланж Н. Д. Древняя гражданская община: Исследования о культе, праве, учереждениях Греции и Рима / пер. с фр. Н. Н. Спиридонова; 3-е. изд. Москва: КРАСАНД, 2011. 354 с.

Левицька О. Ригоризм // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наук. ред.) ; І. О. Покаржевська (худ. Оформ.). Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Абрис, 2002. 742 с.