PDF

Приєднуйтесь!

УДК 811.161.2’367:37.091.39

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-1

Ю. О. Бугайко,

аспірант кафедри конституційного права та прав людини

Національної академії внутрішніх справ

ORCID: orcid.org/0000-0003-4413-5110

 

СУБ’ЄКТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАКОНОПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС

У статті вперше порушується питання правового статусу суб’єктів лінгвіcтичної експертизи законопроєктів в Україні. Проведено термінологічний аналіз поняття «суб’єкт лінгвітичної експертизи законопроєктів». Окреслено структуру та ознаки суб’єктного складу лінгвістичної експертизи законопроєктів. Здійснено огляд нормативно-правових актів, що визначають права, обов’язки та повноваження суб’єктів лінгвістичної експертизи законопроєктів. Акцентовано увагу на проблемах встановлення кваліфікаційних вимог до експертів з проведення лінгвістичної експертизи законопроєктів та правового унормування організації їх фахової підготовки. Зроблено висновок щодо неналежного рівня правової регламентації та наукового висвітлення питання правового статусу суб’єктів лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні.

Ключові слова: суб’єкти лінгвістичної експертизи, правовий статус суб’єктів експертизи законопроєктів, лінгвістична експертиза, експертиза законопроєктів, законодавча поцедура.

 

 Список використаної літератури

 1. Балтаджи П. До питання удосконалення юридичної мови в контексті мовної політики держави / П. Балтаджи // Часопис Київського ун-ту права. 2011. № С. 27—30.
 2. Бержерон Робер. Листи до українських законопроектувальників / Робер К. Бержерон. Оттава: [б. в.], 1999. 78 с.
 3. Бугайко Ю. О. Лексичні помилки в конституційному законодавстві України // Юридична Україна. 2018. № 8. С. 10—14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_8_4.
 4. Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Вадим Олексійович Бутенко. Київ, 2011. 20 с.
 5. Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0611323-12#n85.
 6. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 № 116/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text.
 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#n27.
 8. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text.
 9. Короткова О. А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Ольга Анатольевна Короткова. М., 2010. 25 с.
 10. Леонтьев Д. А. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл / Д. А. Леонтьев, Г. В. Иванченко. М.: Смысл, 2008. 135 с.
 11. Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи. URL: http://185.65.244.102/ua/news/5226-metodologiya-provedennya-gromadskoyi-antikoruptsiynoyi-ekspertizi.
 12. Мінкова О. Г. Експертне забезпечення правотворчості в Україні: теоретико-правова характеристика: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 201 с.
 13. Попов А. Н., Хананашвили Н. Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия эффективности / А. Н. Попов. М.: Общественный совет города Москвы, 2010. 106 с.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text.
 15. Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text.
 16. Про Українську школу законотворчості. URL: http://instzak.rada.gov.ua/news/Ukr_shkola_ zakonotv/73052.html.
 17. Рибікова Г. В. Правова експертиза нормативно-правових актів в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2017. 230 с.
 18. Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах»: «Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України» від 08.02.2021 № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/21-%D1%80%D0%B3#Text.
 19. Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України» від 25.08.2011 № 769: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text.
 20. Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України «Положення про Головне управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України» від №155-к від 4 лютого 2019 р. URL: https://docs.google.com/document/d/1_9dUOH4UTnLWvPwEcJGNM7sjQKa5ZICzMRxSKOo5cr4/edit?usp=sharing.
 21. Руденко А. О. Про деякі особливості мови українського законодавства // Управління розвитком. 2012. № С. 14—15.
 22. Ткачук А. Законодавча техніка: навч. посіб. / Анатолій Ткачук. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2011. 268 с.
 23. Українське бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук України. URL: http://lingvoexpert.org.ua/.