PDF

УДК 340.151

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-6

І. М. Шаркова,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

ORCID: 0000-0002-2010-3811

 

ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОСОВІСНОГО ТЛУМАЧЕННЯ (INTERPRETATIO EX BONA FIDE) В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

У статті досліджений головний зміст розуміння технологій інтерпретації на основі принципу добросовісності. Для цього застосований компаративно-історичний метод цивілістики, що дало можливість отримати інформацію, яку можна звести до трьох положень: сутність принципу добросовісності має незмінний, надісторичний характер; у римському приватному праві реалізований контекстуальний підхід до тлумачення, а в сучасному цивільному праві України – принципово інший, текстуальний; суб’єктивний критерій здорового розуму потребує імплементації в Цивільний кодекс України.

Ключові слова: компаративно-історичний аналіз, добросовісність, здоровий розум, добросовісна інтерпретація, договори доброї совісті, позови доброї совісті.

 

Список використаної літератури

 1. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2–х тт. / Конрад Цвайгерт,. Том I. Основы: пер. с нем. Москва: Междунар. отношения, 2000. 480 с.
 2. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. Харків: Одісей, 2002 р. 592 с.
 3. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права європейських країн: монографія. Київ: Видавець Позднишев, 2009. 239 с.
 4. Гайдулін О. О. Європейське контрактне право (загальна частина): курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2008. 277 с.
 5. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країны-членів Європейського Союзу: основні засоби та напрями: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. Київ, 2009. 20 c.
 6. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник; под ред. Д. В. Дождева. Москва: БЕК, 2002. 400 с.
 7. Институции Юстиниана; пер. с лат.; под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова; пер. Д. Расснер. Москва: Зерцало, 1998. 400 с.
 8. Новицкий римское частное право: учебник для бакалавров и магистров / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. Москва: Из-дательство Юрайт, 2017. 607 с.
 9. Дигесты Юстиниана = Digesta Iustiniani / Пер. з лат. Відп. ред. Л. Л. Кофанов. Т. III. Москва: Статут, 2003. 780 с.
 10. Підопригора, О. А. Основи римського приватного права: підручник для студ. юрид. вузів і фак. Київ: Вища школа, 1995. 264 с.
 11. Бартошек, Милан. Римское право: Понятия, термины, определения. Пер. с чеш. Ю. В. Преснякова / спец. науч. ред., авт. предисл. и комментария З. М. Черниловский; сверка лат. текста Н. А. Федорова. Москва: Юридическая литература, 1989. 448 с.
 12. 12. Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. Науч. ред. В. С. Ем, отв. ред. А. Д. Рудоквас; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кафедра гражданского права юридического факультета. Москва: Статут, 2003. 684 с.
 13. 13. Дождев Д. В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип. В кн.: Политико-правовые ценности: история и современность. Москва: Эдиториал УРСС, 2000. С.96-128.
 14. Дигесты Юстиниана = Digesta Iustiniani / Пер. з лат. Відп. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VІІ. Полутом 2. Москва: Статут, 2005. 564 c.
 15. Петражицкий Л. И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. Москва: Статут, 2002. 426 с.
 16. Гайдулін О. О. Судочинство по добрій совісті (iudicia bonae fidei): історичні витоки та перспективи дослідження. Вісник господарського судочинства. 2012. № 6. С.176–180.
 17. Гайдулін О. О. Судочинство по добрій совісті (іudiciа bonae fidei) та нові інститути цивільного процесу у Стародавньому Римі: інтерпретація та рецепція. Вісник Вищої ради юстиції. Електронне наукове фахове видання. 2012. № 4. С. 160–166. URL: http://www.vru.gov.ua/visnyk_archive.
 18. Гайдулін О. О. Інтерпретаційна практика в Стародавньому Римі та виникнення інституту договорів доброї совісті (bonae fidei contractus). Часопис Академії адвокатури України. Електронне наукове фахове видання. 2012. № 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Chaau/2012–4/content.html.
 19. 19. Гайдулін О. О. Римське приватне право: Автодидактичний комплекс. Київ: ППП, 2003. 116 с.
 20. 20. Дигесты Юстиниана = Digesta Iustiniani / Пер. з лат. Відп. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VII, полутом 1 . Москва: Статут, 2005. 552 с.
 21. Дигесты Юстиниана = Digesta Iustiniani / Пер. з лат. Відп. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VI, полутом 2. Москва: Статут, 2005. 568 с.