PDF

УДК 340.134:349.6(477)

 

О. В. Патлачук, кандидат юридичних наук, викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту м. Краматорськ, Україна

 

ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглянуто зміст поняття, принципів та функцій юридичної техніки природоохоронного законодавства. Доведено, що дані принципи пов’язані з процесами розвитку юридичної техніки і природоохоронного права та відображають цінність природних об’єктів, а також забезпечують режим їх ефективного використання. Функції юридичної техніки направлені на реалізацію правотворчого процесу у природоохоронній сфері, на сприяння повному, точному, логічному викладенню змісту нормативно-правових актів.

Ключові слова: юридична техніка, нормативно-правовий акт, природоохоронне законодавство, державне управління, принципи права, органи державної влади, функції.

Список використаної літератури

Тихомиров Ю. А. Законодательная техника: науч.-практ. пособ. Москва, 2000. 272 с.

Шутак І. Д., Оніщук І. І. Юридична техніка. Івано-Франківськ: Коло, 1913. 496 с.

Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники : дис. … д. юрид. наук: 12.00.01. Волгоград, 2010. 408 с.

Савченко Л. В. Юридическая техника в правотворчестве субъекта российской федерации : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2004. 175 с.

Murray J. A new English dictionary. Oxford, 1901. Vol. 9. P. 136.

Истомина М. Ю. О некоторых принципах экологического права // Вестник Воронежского государственного университета. 2009. № 6. С. 28–35.

Кошанина Т. В. Юридическая техника: учеб. Москва: Норма-ИнфраМ, 2011. 496 с.

Краснов А. Н. Юридическая техника российского экологического законодательства (общий правовой анализ) дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Н. Новгород. 2008. 230 с.

Котеньов О. Г. Роль принципів права природокористування в практиці правозастосування // Форум права. 2014. № 2. С. 212–217.

Грушкевич Т. В. Термінологічні проблеми визначення довкілля як об’єкта інформаційно-правового забезпечення // Університетські наукові записки. 2011. № 1 (37). С. 265–269.

Лебеденко В. І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування // Інформація і право. 2014. № 2(11). С. 52–56.

Колодій А. М. Принципи права України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 208 с.

13. Грозовський І. М. Право нової січі (1734–1775 рр.): навч. посіб. Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. 108 с.