PDF

УДК 347.961+347.65/.68

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-7

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

МІСЦЕ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми нотаріату у вітчизняній правовій доктрині спадкового права. Значна увага приділена аналізу положень, які вперше з’явилися у спадковому законодавстві, та спірним проблемам спадкового права. Сучасні тенденції розвитку спадкового права розглядаються з використанням порівняльно-правового методу й у світлі адаптації вітчизняного законодавства до права Європейського Союзу. Звертається увага на низку існуючих у сфері нотаріальної діяльності проблем, пов’язаних із нотаріальним посвідченням спадкового майна, усунення яких допоможе не лише забезпечити спадкові права, а й успішно реалізувати судову реформу в Україні.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, реформа нотаріальної діяльності, спадкове право, спадкодавець, спадкоємець, доктрина спадкового права.

Список використаної літератури

  1. Закон України «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 2 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.
  2. Нелін О. І. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон // Юридична Україна. 2017. № 2—3 (170—171). С. 65—69.
  3. Єфіменко Л. В. Розвиток нотаріату України: стан та проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 8. С. 11—12.
  4. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: монографія. Київ: КНТ, 2007. 288 с.
  5. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер. 2013. Т. 11. 1120 с.
  6. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право: підручник. Київ: Алерта; КНТ, ЦУЛ. 2009. С. 142.
  7. Нелін О. І. Спадкове право України: навч. посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. 247 с.
  8. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main\z0282-12.
  9. Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія / за ред. О. Д. Крупчана та В. В. Луця. Київ: НДІ ПрПіП НАПрН України. Київ, 2012. С. 320.
  10. Нелін О. І. Правова модель інституту нотаріату в системі механізму забезпечення (реалізації, охорони та захисту) цивільних прав фізичних і юридичних осіб в Україні // Юридична Україна. 2017. № 11—12 (179—180). С. 84—90.