PDF

УДК 347.73

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-3

В. В. Власенко,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті досліджено теоретичні та правові аспекти функціонування фінансової системи України. Проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття «фінансова система» у юридичній та економічній науці та виділено його особливості. На основі аналізу правової доктрини визначено структуру фінансової системи. Виокремлено нормативно-правові акти, які зумовили вплив на формування національної фінансової системи. Також проаналізовано повноваження органів публічної влади, що дозволило віднести їх до суб’єктів управління фінансовою системою держави. Виділено проблеми, які виникають під час функціонування фінансової системи України.

Ключові слова: публічна адміністрація, публічні фінанси, суб’єкти управління фінансовою системою, фінансова діяльність держави, фінансова система, фінансове право.

 

Список використаної літератури

  1. Словник фінансово-правових термінів: [за заг. ред. д. ю. н., проф. Л. К. Воронової]. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2011. 558 с.
  2. Нестеренко А. С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2014. 455 с.
  3. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): автореф. дис. … д-ра ек. наук: 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Київ, 2006. 33 с.
  4. Романенко О. Р. Фінанси: підруч. Київ, 2004. 387 с.
  5. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є. Фінансове право України: підруч. / за ред. М. П. Кучерявенка. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 320 с.
  6. Уткіна М. С. Адміністративно-правові засади функціонування фінансової системи України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2018. 221 с.
  7. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.06.2021 р.).
  8. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (дата звернення: 15.06.2021 р.).
  9. Про взаєморозуміння та співробітництво між Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів України з питань підготовки та впровадження стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 р.: Меморандум від 28.05.2019 р. № 101215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0397500-19#Text (дата звернення: 15.06.2021 р.).